Östersjön

Denna aktivitet passar för alla åldrar, vi anpassar innehållet efter ålder.

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att undersöka närmiljöns vatten och upptäcka livet under ytan för att på så sätt närma sig frågor om jordens naturresurser, vattnets betydelse, djur i närmiljön, näringskedjor, biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor kopplat till konsumtion och matvanor.

Dessutom ges eleverna möjlighet till praktiska kunskaper om friluftslivets möjligheter som de kan ta med sig under sin fritid. 

Före besöket

Ta reda på fakta om Östersjön, hur stor är den? Var får Östersjön sitt vatten ifrån?

Ta reda på hur området som ni ska besöka ser ut, var ligger det i Östersjön.

Vilka arter kommer ni kanske att hitta?

Genomförande

Vi går ner till Knysselnackeudden och tar fram material från ”sjöboden”. Upprättar ett ”basläger” med våra saker.

För att lära känna gruppen och för att de ska får röra på sig lite så börjar vi med en lek. Där efter så går vi igenom vad vi kommer att göra och delar in klassen i små grupper.

Återsamling och genomgång av vad vi har hittat, var de lever och vad de äter. Vad som händer om den ena eller andra organismen försvinner.

Vandring tillbaka till naturum.

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion

 • Hur påverkar växtätare och köttätare ekosystemet? För en diskussion kring att växterna är basen i näringskedjan och att de bygger upp hela ekosystemet. Tar vi bort växterna kan varken växtätare eller köttätare överleva. Utan växtätarna klarar sig inte köttätarna och köttätarna håller koll på växtätarna så att de inte blir för många och äter upp alla växter. I verkligheten behövs det fler organismer i ett ekosystem eller i en näringskedja. Fråga eleverna om vilka de kan vara! Till exempel kan nedbrytarna nämnas, de som städar upp rester av döda djur och växter. Nedbrytarna kan vara allt från bakterier och svampar till gråsuggor och maskar. 
 • Gör faktablad och rita/gör en modell av din insekt.
 • Gör en utställning av alla arter som ni hittat under dagen i naturum, presentera gärna för andra klasser.
 • Diskutera vilken nytta de olika småkrypen kan tänkas göra i vattnet. Alla organismer har en roll i ekosystemet och påverkar varandra och oss på ett eller annat sätt.
 • Leta efter fåglar hemma på skolgården
 • Ta pH på vattnet i kranen i skolan eller i en vattenpöl, kanske rinner det vatten förbi skolan kolla det. Diskuterar vad det är för skillnad mellan de olika vattnen.
 • Titta på filmen Östersjön https://balticsea2020.org/skolmaterial

 

Lgr 11

Bild

Centralt innehåll åk 1-3

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 
Biologi 

Centralt innehåll åk 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 
Geografi

Centralt innehåll åk 1-3

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 
Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 1-3

 • Allemansrättens grunder.
 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
Svenska

Centralt innehåll åk 1-3

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.