Småkryp på land

Passar alla åldrar, vi anpassar oss efter era önskemål.

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge, Ma

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska lära sig mer om biologiskmångfald och förstå samspelet i naturen. Vi vill också att eleverna ska lära sig att vara rädda om naturen och dess invånare och få lära sig saker om dem.

Före besöket

Rita småkryp, antingen så tittar ni på småkryp som ni hittar ute på er skolgård eller så hittar ni på egna småkryp, sådana som bara finns i fantasin. Utifrån detta så kan ni sedan diskutera hur insekter (ja småkryp är ju inte ett vetenskapligt begrepp) och spindeldjur verkligen ser ut.

Genomförande

Vi går ut i skogen och hittar oss en lämplig lägerplats.

Vi börjar med en lek, för att lära känna gruppen och få röra på oss lite.

Sedan är det dags för att lära sig att samla in insekter, kort genomgång innan vi ger oss ut och samlar insekter.

Återsamling och genomgång av vad vi har hittat, var vi hittade dem och diskuterar varför de olika insekterna ser ut som de gör eller bor där de bor, lever av osv.

 

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion

 • Gör faktablad och rita/gör en modell av din insekt.
 • Gör en utställning av alla arter som ni hittat under dagen i naturum, presentera gärna för andra klasser.
 • Diskutera vilken nytta insekterna gör i marken.
 • Gör en modell av din insekt i lera eller annat material, blir det en förstoring eller förminskning? Diskutera hur stora insekter är och hur många gånger du får förminska?? Eller förstora din insekt.

Lgr 11

 Bild

Centralt innehåll åk 1-3

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.

 

Biologi 

Centralt innehåll åk 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Geografi

Centralt innehåll åk 1-3

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 

Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 1-3

 • Allemansrättens grunder.
 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 

Svenska

Centralt innehåll åk 1-3

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Matematik

Centralt innehåll åk 1-3

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.